Hai thế giới

Mới biết có tận 2 TV show đồng thời hướng đến đưa rap Việt ra đại chúng. Nhiều bạn underground chuẩn bị ra sáng chói lòa rồi 🙂