Cầm vàng còn sợ vàng rơi …

Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Lấy chồng Nghệ Tĩnh đời đời ấm no!

Muốn không rơi vàng thì phải qua cái test này 🙂

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *