Kisses

Tranh của ông bạn, cũng một thời vất vả khởi nghiệp cùng nhau. Giờ hắn thành danh rồi!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *