Đoản thi

Thương em nhón gót nhìn qua núi
Em đến em đi rất một mình

Khổng Vĩnh Nguyên

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *