Thanh niên tham gia phong trào bãi khóa

Nhà tui cũng có 1 thanh niên gần như này 🙂 Lý luận cũng không kém tẹo nào luôn á.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *