Đo mắt

Ngồi máy tính nhiều nên mỏi mắt hay sao ấy. Đi gặp bác sĩ thì mới biết là ngành y tế đã thay cái bảng đo mắt cho người lớn theo mẫu mới. May quá, mắt mình vẫn 10/10!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *