The SUPER List

Hơn 100 bài super classic tình cờ vớ phải. Đủ để nghe cả ngày.

Từ ngày tập tọe nghe mấy bài này đã 25 năm rồi cơ đấy!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *