in Chuyện nghề - Work Stuff

Thế giới hỗn mang

Kỷ nguyên của Internet – ông bà nào cũng có thể trở thành nhà báo, nhà xuất bản nếu muốn. Thông tin nhiều và rác rưởi cũng nhiều. Thế nên mỗi cá nhân đều phải tự tạo bộ lọc cho riêng mình nếu không muốn bị nhiễm độc. T/B: Chưa có ai làm cái phân loại tương tự cho báo chí Việt Nam cả.

Nguồn: Media Bias Chart