Ôi trời! Tiếng Anh kiểu … Irish!

Viết một đằng, đọc một nẻo. Thánh cũng không nói đúng được!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *