Xếp hình :)

Xếp hình được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau: từ chính thống đến phi chính thống hay cả hai 🙂 Tùy theo ngữ cảnh và sở thích mà sử dụng.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *