Thu

Chớp mắt lã tã thu vàng cội
Trở mình thành quách đã trăm năm

(Tứ thơ của ông bạn trên Facebook)

Ảnh: http://antuonghanoi.vn

Ảnh: http://antuonghanoi.vn

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *