Mưa

Ướt bờ mi mắt
Lời hẹn hò đã theo gió bay
Đời có lúc buồn heo hắt
Vô tình …
ta đâu có hay

Source: afremov.com
Source: afremov.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *