Demographics of Drinkers

Phân loại các thành phần bợm nhậu 🙂

commics
Nguồn: FB (trên hình)

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *