Nghe người ta sến …

Hồi này thấy bà con thi nhau nghe bài này rồi post lên FB tùm lum. Nghe qua thấy khá sến và giống với mô-típ bài “I wanna grow old with you” (Westlife).

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *