Hot Science, High Water

zincCuối cùng cũng đọc hết mấy chương ông bạn gửi cho! Hy vọng sẽ kiếm được bản đầy đủ để đọc nốt mấy chương còn lại.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *