Nhân sinh hà xứ bất tương phùng

“Hữu duyên thiên lý lai tương hội
Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *