Guitar, Rượu và Những Bông Hồng

Mình chỉ có được mỗi cái ở giữa 🙁

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *