in Soul

hồi quy

bầu trời tối màu đen
ngẫu nhiên rối tinh
những con số
muôn dòng chữ
và hiện hình
không sắp xếp hay tuân theo trình tự
tâm tưởng đi về giữa tương lai và quá khứ
lục tìm
những liên quan
trong mông lung không-thời gian