Marx’s Capital

Người nông dân đang băn khoăn làm sao có thể nhai hết mớ này. Cũng tại mấy anh giáo trích dẫn cụ Mác nhiều quá!

tubanluan

Lão bạn chỉ điểm cho chỗ này: Reading Marx's Capital with David Harvey

Để coi nghe đọc có hiểu được không hay phải nhá bằng tiếng mẹ đẻ nào!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *