in Khoa học - Science

Territorialization

Territorialization là một concept phải gặm dần 🙂 Truy một hồi thì cũng tạm quy ra tiếng Việt được. Có mấy khái niệm liên quan luôn:

  • Territorialization: Lãnh thổ hóa
  • Deterritorialization: Phi lãnh thổ hóa
  • Reterritorialization: Tái lãnh thổ hóa

Phải đọc lại ý tưởng của bạn Peter Vandergeest – có tóm tắt đây rồi …

sach

"Lãnh thổ hóa" và nhiều khái niệm liên quan được đề cập đến một cuốn được nhiều bác khuyến nghị đọc có bìa như trên. Hiện vẫn chưa thấy bản preview trên Google Books.