Không ngủ được

Sao ta không ngủ được?
Khói thuốc?
Men say cà phê?
Hay là những đam mê?
Mà ta biết dường như vô tận
Hay sự đời dớ dẩn?
Nghĩ để mà quên?

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *