Lại một Năm Mới nữa …

FB-cmnm

Thiệp của một bạn nào đó trên Facebook thiết kế, được share qua nhiều tay quá nên không rõ tác giả đầu tiên là ai.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *