Welcome to the Future

Phương tiện vận chuyển hàng không thế hệ thứ 4 đã được hiện thực hóa. Rất nhiều thứ tưởng là viễn tưởng của tương lai rất xa nhưng được biến thành sự thật nhanh chóng.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *