Biểu diễn Karate thực chiến

Mấy anh em trong võ đường show hàng kỹ thuật thực chiến đường phố.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *