in Công nghệ - Tech World

Nghệ thuật ASCII

Nghệ thuật ASCII là gì? Xem ở đây

 

********1*888888888801****…………….
……….*1000018111****10088888888*…………….
……….*0000118011*1***0*81*108888*…………..
………*0811088011100888081****1188**………..
…………*0****0*****08888888880110811………..
………….*0***0***..**1118888888888880*………
…………..18**1*1**0*1110008888888881*……….
……………**801******* 0018888888888 **………..
………………*880110*****88888888881*………….
…………………001*******1088888880**…………
……………….*0888******1*8888881**…………..
……………….*188801****0*08888880*…………..
…………….**1***0011***1**88888*………………
……………*0******11*******88080*………………
………….*8*********1***011****…………………
………..*181***********111*……………………….
……..*1100**********080*………………………….
…..♥*.*01************181*…………………………….
……*811************11*…………………………….
……..10011*****1*111*………………………………
………*881********1*1*………………………………..
……….*881*********1*………………………………..
………..*8800******10*………………………………..
…………*88011**1**0*……………………………….
………….*088000111110*……………………………
……………*888800111111081*………………………..
…………….*08888011**11108*………………………
…………….*8888801****1100*……………………..
……………..*88880011****118*……………………..
……………….18888011***1110*………………………
……………….*880011***11181……………………..
………………*08801111111118*……………………..
…………….*088801111111108……………………….
………….*8888001111111181……………………….
………….*8808800111111108*……………………….
……….*188011880111111108*……………………….
……..*180011*880111111100………..****…………
……..18011***080111111100…..***00101*11110*
……10011***188001111108111000111*108*****..
…..*811***108880011111000011*1101***1881**..
..**011***1881*80011111080111000800001*1*10*
.*101***181***80011111088011*******11008101
..*0111**1*1110800111108*……………………1810
*0110111108888111111180………………………….
*00.*10088801**80011180………………………..
…………………..*8801*180…………………………..
……………………18011188*………………………….
……………………*80111181………………………….
……………………..08111118*………………………..
……………………..*81111181………………………..
……………………..*80111100………………………..
……………………….00111*00………………………..
……………………….18111*00………………………..
………………………*8111*01…………………………
………………………..8111*8*………………………..
………………………..00*1*8*………………………..
………………………..00*108*………………………..
………………………..10*180………………………….
………………………..101*81………………………….
……………………….101100…………………………
………………………*0111081………………………..
………………………*8100881………………………
………………………80008108……………………….
………………………181001080……………………….
…………………..18011818*………………
……………….1088110*8*………….