Ca dao

Nhà em cách bốn quả đồi

Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.

Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy, anh đừng thương em.

Các cụ ý nhị thật đấy!

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *