Đô Rê Mon chế

Phong trào chế Đô Rê Mon trên mạng hay ra phết. Ví dụ như cái này chẳng hạn:

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *