VIDA – Bài đặt gạch

VIDA: Vietnamese International Development Agency – Cơ quan Phát triển Quốc tế của Việt Nam

Đặt gạch ở đây khi nào rảnh viết. He he …

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *