in Linh tinh - Hot Pot

Cuộc thi vô địch ở bẩn Việt Nam

Hội Các Lều và Nhà Thơ tổ chức cuộc thi vô địch ở bẩn Việt Nam. Ba nhà thơ Hàn Quang, Mạnh Tửu, Thanh Nga xăng xái đi thi. Chú Thanh Nga vào chuồng heo, ở được 3 ngày, chạy ra kêu: " Thúi quá! Thúi quá!".

Lão Mạnh Tửu cũng vào chuồng heo, ở được 1 tuần, chạy ra kêu:" Thúi quá! Thúi quá!"

Hàn Quang, tự Cường Ho, vào…. ở liền 1 tháng. Mọi người hoang mang …. Chợt đàn heo hồng hộc chạy ra, kêu: "Thúi quá! Thúi quá!"