Phát triển bền vững và bi kịch công sản

Bài nói chuyện của Gs.  Elinor Ostrom trong series "Stockholm whiteboard seminars" về phương thức con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững trên cơ sở tính đa dạng của sự sống trên Trái đất.

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *