in Linh tinh - Hot Pot

Học tiếng Anh :))

Ai đang học tiếng Anh thì học cách viết thư nè:

Letter to doctor

Ha ha … Bonus thêm một vài chỗ tra từ điển trực tuyến:

1. Vdict http://vdict.com/

2. Tra từ của Baamboo: http://tratu.vn/

3. Từ điển tiếng Việt sang nhiều tiếng khác: http://www.tudientiengviet.net/

4. Quả này hay nhưng hơi bậy: Từ điển tiếng lóng http://www.tudientienglong.com/

 1. Mình đang tập trung vào học tiếng Anh, mọi người có biết làm cách nào học tốt không? Mình không thể nhớ được từ mới dù ngày nào cũng học.

 2. Mới bọc ban đầu thì khó vào tí. Khi đã có nền tảng cơ bản rồi sẽ nhanh hơn – khi đó bạn chịu khó sử dụng tiếng Anh: đọc tin tức tiếng Anh, xem TV, phim ảnh bằng tiếng Anh, đọc sách (hiện có khá nhiều sách song ngữ Anh – Việt), … Ngoại ngữ phải dùng thường xuyên thì mới không quên.

 3. 1- Honorificabilitudinitatibus
  2 – Antidisestablishmentarianism
  3 – Floccinaucihihilipilification
  4 – Supercalifragilisticexpialidocious
  5 – Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy
  6 – Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
  7 – Antipericatametaanaparcircum – volutiorectumgustpoops
  8 – Osseocaynisanguineovisceri – cartilagininervomedullary
  9 – Aequeosalinocalcalinoceraceoa – luminosocupreovitriolie
  10 – Bababadalgharaghtakamminarronn – konnbronntonnerronntuonnthunntro – varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk
  11 – Lopadotemachoselachogaleokranio – leipsanodrimhypotrimmatosi – lphioparamelitokatakechymenokich – lepikossyphophattoperisteralektr – yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi – raiosiraiobaphetraganopterygon
  12 – Methionylglutaminylarginyltyrosy – lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy – lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla – lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre – onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg – lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy –
  laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy –
  lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg – lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse – Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp – RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal – anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany – lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy – lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy –
  lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy –
  llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly –
  lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany – lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy – llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany – lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva – lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny – laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery – lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany – lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany – lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y – lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany – laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy –
  glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy –
  larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl –
  leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony – lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany – lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy –
  lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy –
  ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro –
  lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy – lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy – lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany – lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery – lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy – lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy – liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl – leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl – calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt – hreonylarginylserine
     
      Thanks to master of read only save it with a few words in English

 4. Chú Hùng ngộ chữ cấp độ 3. Kiếm thuốc đi không là đá ống bơ sớm!

Comments are closed.