Thời gian cong

Mốt mai gặp gỡ nơi xa ấy
Còn nhớ kiếp nào biết tên nhau?
Thời gian phai nhạt bao niềm ước
Nhuốm bạc tóc xanh những mái đầu

Mốt mai còn nhớ ngày xưa ấy
Duyên kiếp cho mình biết yêu nhau

One thought on “Thời gian cong”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *