Tiếp thị xã hội

Phải nghiên cứu cách tiếp thị xã hội của PETA mới được 🙂

Hãy cứu lấy hành tinh! Chuyển sang ăn chay đi! – Không biết bác L. ăn chay từ ngày xưa có phải do ảnh hưởng của PETA không 🙂

Trưởng Thôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *