in Hái lượm - Favourite Poems

Vĩnh biệt

Apollinaire

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Đôi ta sẽ chẳng tao phùng được nữa
Một trùng lai chẳng có thực trên đời
Hương thạch thảo mùi thời gian bốc hơi
Em nhớ cho rằng ta vẫn đợi.

Ném đá đê ...

Comment