The Starry Night

Vincent van Gogh, 1889

Vincent Van Gogh’s most popular painting, The Starry Night was created by Van Gogh at the asylum in Saint-Rémy, where he’d committed himself in 1889. Indeed, The Starry Night seems to reflect his turbulent state of mind at the time, as the night sky comes alive with swirls and orbs of frenetically applied brush marks springing from the yin and yang of his personal demons and awe of nature.

TimeOut

Lênh đênh trên biển

Hành trình 30 ngày được một bạn thủy thủ quay lại và “cô đặc” thành 10 phút bằng timelapse. Hành trình từ Biển Đỏ – Vịnh Aden – Ấn Độ Dương – Colombo – Eo biển Malacca – Singapore – Biển Đông – Hong Kong. Biển và đại dương hiện ra lung linh, huyền ảo tuyệt đẹp!