in Soul

Nhớ cao nguyên

Mùa phượng vĩ lại về đó em
Xao xác lá bay, cao nguyên lộng gió
Nhớ da diết thủa tóc xanh, môi đỏ
Nhớ mưa đầu mùa, nhớ đêm vắng nôn nao …

16/5