in Khoa học - Science

Chọn tạp chí khoa học để gửi bài

Một bạn đưa ra 31 tiêu chí để lựa chọn trước khi quyết định chỗ gửi bài báo khoa học. Phức tạp quá! Trong bài cũng có nhiều link dẫn đến các phê phán sai lầm của hệ thống xếp hạng tạp chí khoa học theo Impact Factor.

Ai muốn thông não thì ráng đọc.

megusta