in Khoa học - Science

Tạp chí khoa học mạo danh

Tạp chí khoa học giờ cũng bị làm giả nữa! Bọn làm giả dựng lên các tạp chí online mạo danh các tạp chí xịn, để các nhà khoa học nộp bài, ăn cắp tiền phí bình duyệt. Nhiều tạp chí xịn chỉ có bản in, không có bản web nên bà con nhiều khi không biết đường nào mà lần.

Bác Jeffrey Beall có lập một cái danh sách cập nhật thường xuyên ở link này >> . Cột bên trái là website các tạp chí mạo danh. Cột bên phải là trang web của các tạp chí xịn hoặc trang thông tin về tạp chí (nếu tạp chí không có bản online).

LINK lần nữa đây >>