in Hái lượm - Favourite Poems

Cho những dấu yêu

Ngày ta thêm một tuổi nữa – xin để nhớ đến những người bạn, người thân, những người ta biết, những người ta gặp nhưng đã chia tay đi xa mãi. Xin cảm ơn sự kỳ diệu của cuộc đời đã cho ta đến và gặp. Và không có điều gì bị lãng quên …

I give you this one thought to keep
I am with you still, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glint on the snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush,
I am the swift, uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not think of me as gone,
I am with you still, in each new dawn.

Native American Prayer