in Khoa học - Science

Phát triển bền vững và bi kịch công sản

Bài nói chuyện của Gs.  Elinor Ostrom trong series "Stockholm whiteboard seminars" về phương thức con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững trên cơ sở tính đa dạng của sự sống trên Trái đất.