2 thoughts on “Chim Én 2009”

  1. Quả Chim én “tên” nào quay tệ thế? Xem xong phải đi khám mắt ở nha khoa – Bv Hà Tĩnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *